Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
MSB:s stöd till kommunal räddningstjänst : utvärdering
Författare
Johansson Josephine, Lenhoff Håkan, Pütsep Mona
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2024
Utifrån ett behov av att bättre förstå hur MSB:s stöd når ut till de kommunala räddningstjänsterna, samt att värdera och vid behov ta fram nya verktyg och format för att bättre nå ut med MSB:s lagreglerade stöd har enheten för inriktning av skydd mot olyckor (RO-IS) gett MSB:s utvärderingsfunktion på enheten för forskning och utvärdering (KC-FU) i uppdrag att utvärdera hur ett antal stödåtgärder från MSB har mottagits. Bedömningskriterierna som satts för denna utvärdering beskriver en hög ambitions- nivå för användningen av de stöd som MSB tar fram. Utvärderingen visar att de flesta målsättningar angående stöden ifråga inte har uppnåtts, vilket innebär att det finns utrymme för lärande. Samtidigt lyfts att många är positiva till de stöd MSB ger ut och att de i många fall används vid utbildningar, övningar, insatser, framtagande av handlingsprogram, tillsynsprocesser, rutiner och ledningssystem.