Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Varför säkerhetskulturer degenererar och hur de kan stärkas
Författare
Berglund Johan
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2015
Detta forskningsprojekt knyter an till den yrkeskunnandeforskning som växt fram vid Kungliga Tekniska Högskolan samt Linnéuniversitetet och har möjliggjorts genom finansiering från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. Utgångspunkten för denna tvååriga post dok har varit olyckan i Fukushima 2011 och vilka lärdomar, i vidare bemärkelse, man kan göra från denna olycka ur ett svenskt perspektiv. Bakomliggande orsaker och tendenser har fått ett större utrymme än kartläggandet av det faktiska händelseförloppet, vilket har uttömmande beskrivits i ett antal oberoende rapporter som tagits fram de senaste åren. Genomgången av olika olycksrapporter har kompletterats av besök i Japan och intervjuer med personer i ledande befattningar vid detta kärnkraftverk. Denna sammanfattning bygger på den kommande boken Why safety cultures degenerate and how they can be revived (Gower/Ashgate).