Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Biobränslen och avfall - brandsäkerhet i samband med lagring
Författare
Lönnermark, Anders, Persson, Henry, Blomqvist, Per, Hogland, William
Utgivare
Utgivningsår
2008
Denna rapport belyser brandriskproblematiken vid hantering och lagring av olika typer av biobränslen, verksamhetsavfall eller andra typer av mellanlager i avvaktan på upparbetning. Rapporten ger en översikt av olika typer av biobränslen, framtida trender, olika lagringssätt, erfarenheter från inträffade bränder samt tidigare/pågående forskningsarbeten inom problemområdet. Med detta som grund kompletterat med ett stort antal kontakter med olika intressenter har ett förslag till ett större samlat forskningsprogram utarbetats. Rapporten är en förstudie och framtagande av forskningsprogram åt BRANDFORSK (projekt 808-081).