Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Råd för installation av värmedetektionskablar på ytterfasad : BRANDFORSK projekt 500-051
Författare
Andersson Petra, Persson Henry, Tuovinen Heimo
Utgivare
Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (SP)
Utgivningsår
2006
För många kommuner och fastighetsägare orsakar vandalisering och anlagd brand stora problem. Ofta är det skolor, daghem, idrottshallar och liknande som drabbas. För att upptäcka dessa typer av bränder på ett tidigt stadium har man på flera olika håll i landet börjat installera värmedetektionskablar (”värmekablar”) längs fasader. Användning av värmedetektionskablar är relativt ny och i princip saknas både produktstandarder respektive installationsregler. Inom CEN pågår arbete med att ta fram en produktstandard som kommer att få benämningen EN 54-22 men fortfarande pågår arbete inom arbetsgruppen. Avsaknaden av specifika standarder och framförallt allmänna installationsregler har medfört att det finns en osäkerhet kring hur bra värmekablarna egentligen fungerar och hur snabba dom är i förhållande till andra system. Detta projekt ger generella råd om var kabeln lämpligen placeras för att lösa ut så snabbt som möjligt.