Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
A new anthropometric measuring system based on a video imaging technique
Författare
Hedlund Lars, Jönsson Per-Gunnar, Sundqvist Roger
Utgivare
Försvarets forskningsanstalt (FOA)
Utgivningsår
1990-05
På uppdrag från FMV och SRV har ett nytt antropometriskt mätsystem utarbetats. Det bygger på utnyttjande av videoteknik. Den ökade användningen av CAD/CAM-teknik vid utformning av skyddsmasker har lett till ökade krav på tredimentionell information beträffande ansiktsdimensioner hos de blivande brukarna av skyddsmasker. För att möta dessa krav har ett antropometriskt mätsystem baserat på videoteknik konstruerats. Utrustningen är lätt att transportera och den tillåter reproducerbara mätningar. Man kan snabbt samla in antopometriska ansiktsdata och apparaturen är lättskött. Principer för och användning av det nya mätsystemet beskrivs.