Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Retrospektiv studie av olycks- och tillbudsrapporter från ett antal processindustrier : ett pilotprojekt : NCO 2007:5
Författare
Rosberg Alf, Jacobsson Anders, Akselsson Roland
Utgivare
Räddningsverket (SRV), Nationellt centrum för lärande från olyckor (NCO)
Utgivningsår
2007
Inom processindustrin, liksom inom många andra verksamhetsområden, finns rutiner för att utreda och rapportera olyckor och tillbud och andra typer av avvikelser. I de fall rapporterna dokumenteras med någon form av datastöd arkiveras dessa ofta i någon form av databas. Dessa databaser används i en del fall till att göra olika typer av sammanställningar. Det är främst information av kvantitativ art, tex hur många händelser har rapporterats in, hur många har skadats, antal skador per skadetyp etc. Det är däremot mindre vanligt att den information som samlas i dessa databaser används för mer kvalitativa analyser för att få fram faktorer eller förhållanden som bidrar till ökad risk för olyckor. Detta pilotprojekt har haft som syfte att se om det finns ytterligare kunskap att hämta när ett större antal rapporter analyseras tillsammans. Frågan har varit om man genom denna typ av analyser kan finna faktorer eller förhållanden på en högre systemnivå, latenta förhållanden, som annars är svåra att identifiera men som i väsentlig grad påverkar verksamhetens säkerhet och som kan vara effektiva att arbeta med när man vill minska riskerna för olyckor.