Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Analys av brandskyddets egenskaper
Författare
Carles Krister
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
2006
I snart 15 år har funktionsbaserade regler använts för dimensionering av brandskydd i byggnader. De funktionsbaserade reglerna beskriver vad brandskyddet måste uppfylla och inte hur brandskyddet måste utformas för att uppfylla reglerna. I de funktionsbaserade reglerna har projektören möjlighet att dimensionera brandskyddet på alternativa sätt som är anpassade för den specifika byggnaden. Brandskyddet i en byggnad utformas enligt två tillvägagångssätt, genom förenklad eller analytisk dimensionering. Vid förenklad dimensionering följs de krav och allmänna råd som finns i Boverkets Byggregler och Boverkets rapporter. I annat fall blir analytisk dimensionering aktuellt. När andra skyddsåtgärder tillämpas än den av Boverket föreskrivna, sker ett så kallat tekniskt byte. Vid analytisk dimensionering krävs en verifiering att skyddsnivån hos det nya brandskyddet inte understiger skyddsnivån hos brandskyddet som erhålls genom förenklad dimensionering. Forskning (Lundin 2001) visar att denna verifiering ofta är bristfällig. En anledning till det är att för få egenskaper hos brandskyddet analyseras. Konsekvensen blir att verifieringen blir otillräcklig och risk för skenbar säkerhet uppstår. Denna rapport är upprättad för att studera hur analysen av brandskyddets egenskaper bör ske vid tillämpning av tekniska byten. Rapportens syfte är att ta fram en vägledning som projektören kan använda vid verifiering av tekniska byten, och på så sätt skapa en mer tillförlitlig verifiering. Inledningsvis har en litteraturstudie genomförts för att belysa problematiken kring verifiering av tekniska byten samt hur brandskyddets egenskaper ska analyseras. Litteraturstudien har även sträckt sig över flera områden för att se hur systemegenskaper analyseras i andra sammanhang, för att sedan se om analysmetoder kan överföras till brandteknisk dimensionering.
Relaterade titlar
Fler titlar i serie LUTVDG/TVBB
Fler titlar av Carles Krister
Säterhed Petter, Hansson Marcus, Strandlund Jonathan, Nilsson Tomas, Nilsson Daniel, Locken Magnus, Meimermondt Andreas, Rannberg Krister, Adolfsson Fredrick, Sylvén Lina, Hällsten Peter, Eriksson Jonas, Jonson Carl-Oscar, Vainionpää Petra
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Polisen
2022
406 s. : ill.
Säterhed Petter, Hansson Marcus, Strandlund Jonathan, Nilsson Tomas, Nilsson Daniel, Locken Magnus, Meimermondt Andreas, Rannberg Krister, Adolfsson Fredrick, Sylvén Lina, Hällsten Peter, Eriksson Jonas, Jonson Carl-Oscar, Vainionpää Petra
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Polisen
2022
406 s. : ill.
Säterhed Petter, Hansson Marcus, Strandlund Jonathan, Nilsson Tomas, Nilsson Daniel, Locken Magnus, Meimermondt Andreas, Rannberg Krister, Adolfsson Fredrick, Sylvén Lina, Hällsten Peter, Eriksson Jonas, Jonson Carl-Oscar, Vainionpää Petra
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
2021
372 s. : ill.