Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Högtrycksbrandsläckning : ett beslutsunderlag för räddningstjänsten
Författare
Westerlund Johan, Larsson Mattias
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
2006
Brandsläckning med högtryckssystem har börjat återinföras bland Sveriges räddningstjänster. Med lågtryckssystem menas system som arbetar med ett tryck från pumpen på upp till 20 bar och med högtryckssystem menas system som arbetar med 20 bar och däröver. Vid behov namnges systemen även efter det tryck de använder, exempelvis 40 bars högtryck eller 250 bars högtryck. Kunskapen kring dessa system varierar bland Sveriges räddningstjänster då den inte sprids på ett adekvat sätt men också då den i vissa fall är bristande eller obefintlig. Den 12:e december 2005 fanns det i Sverige 21 räddningstjänster/-förbund som använde 40 bars högtryckssystem och sju räddningstjänster/-förbund som använder annat högtryckssystem (skärsläckaren ej inräknad). Svarsfrekvensen i undersökningen var 140 av 203 tillfrågade. Syftet med denna rapport är att samla upp, sammanställa och komplettera den vetenskapliga och erfarenhetsmässiga kunskapen som i dagsläget finns kring högtrycksbrandsläckning. Målet är att skapa ett beslutsunderlag för räddningstjänsten angående nyttjandet av högtrycksbrandsläckning. Dels för räddningsledaren som på skadeplats ska ta beslut om användning av högtryck eller inte och dels för förvaltningsledningen som tar beslut om inköp av fordon med eller utan högtryckssystem. De informationskällor som har använts är litteratur, enkäter, studiebesök och egna mätningar. Ett flertal slutsatser av varierande dignitet dras i rapporten. De som av författarna bedöms som viktigast är följande: • 40 bars högtryckssystem kan användas mot grovt sett 9 av 10 insatser och förefaller lämpligt för invändig släckning under skyddsnivån rökdykning. • De främsta fördelarna hos 40 bars högtryckssystem är kortare angreppstid och minskad vattenanvändning. • Övriga högtryckssystem har som huvudsakliga fördelar att de är mindre och därför får plats i mindre fordon. • Största nackdelarna med högtryckssystemen generellt är att de inte är utbyggbara där detta krävs, samt att flödet blir begränsande. • Högtryckssystem ska alltid ses som komplement till konventionella lågtryckssystem. • Vid användande av högtryckssläckning är det viktigt att utrustningen används i hög utsträckning för att säkerställa att användarnas kompetens upprätthålls. Med andra ord, ”gör en ordentlig satsning på högtrycksbrandsläckning eller gör ingen satsning alls”.