Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Sårbarhetsanalys av ett infrastrukturnätverk : användning av nätverksteorier för sårbarhetsanalys av komplexa nätverk
Författare
Salomonsson Tobias, Schéele Mikael
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
2006
Under de senaste åren har nätverksteori växt fram som ett nytt vetenskapligt forskningsområde och mängder av artiklar inom nätverksteori har presenterats i vetenskapliga tidskrifter. Forskningsresultaten grundar sig på användning av matematisk grafteori och har visat sig tillämpligt på så vitt skilda områden som elkraftteknik, cellbiologi och sociala nätverk. Samtidigt blir samhället mer och mer beroende av dessa nätverk. Som exempel kan nämnas datanätverk som inte fungerar utan el, där elnätet i sig är ett nätverk. För att hantera hot och risker inom ovan angivna system, har Krisberedskapsmyndigheten bildats. Krisberedskapsmyndigheten har även till uppgift att sprida kunskaper och stärka samhällets krishanteringsförmåga genom att informera och utbilda inom området samhällets sårbarhet. Syftet med detta arbete är att undersöka möjligheten att göra sårbarhetsanalys av ett infrastrukturnätverk, genom att använda verktyg hämtade från nätverksteori. Detta arbete syftar även till att förbättra möjligheterna att kartlägga, analysera och presentera sårbarheten i ett elnätverk.