Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Beslutsmodell för livsmedelsindustrin : hur kan hänsyn tas till beslutsfattares värderingar?
Författare
Kristensson Anna, Svensson Annie
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
2006
Att producera säkra produkter är oerhört viktigt för livsmedelsindustrin idag på grund av ökad medvetenhet och konkurrens på marknaden. För att kunna producera säkra livsmedelsprodukter används idag kvalitetssystem som HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points). HACCP är ett arbetssätt för att minimera hälsofarorna genom att övervaka kritiska punkter på flera steg i produktionskedjan. För att kunna hålla produktionen på en hög nivå avseende produktsäkerhet och ekonomi behövs en strukturerad beslutsanalys där risken för förekomst av sjukdomsframkallande bakterier i produkter utvärderas i förhållande till de konsekvenser som det producerande företaget drabbas av. Syftet med examensarbetet är dels att undersöka vilka oönskade händelser som inträffat i livsmedelsföretag och på vilket sätt händelserna bäst beskrivs, dels hur livsmedelsföretag värderar negativa händelser som har att göra med sjukdomsframkallande bakteriers förekomst i produkter. Denna information skall sedan ligga till grund för ett förslag rörande hur livsmedelsföretag kan ta hänsyn till värdering av risk i sin dagliga verksamhet och i den generella riskhanteringsprocessen.