Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Undersökning av luftprover från ubåten Sjöhunden : augusti 1979
Författare
Andersson L-H, Bränd-Persson Å, Gelin B
Utgivare
Försvarets forskningsanstalt (FOA)
Utgivningsår
1981-10-01
På uppdrag av FMV-M:FU har förekomsten av luftföroreningar i ubåtsatmosfären på Ub Shu, typ Sjöormen, under en dykperiod undersökts beträffande dels summa koncentration av kolväten, dels koncentration av aerosoler (dammpartiklar och vätskedroppar) samt förekomst av oorganiska betåndsdelar i luftburet damm. Förekomst av oljepartiklar och gasformiga kolväten förorsakade av oavsiktligt oljeläckage samt av matos har konstateras. Förslag till rekommendationer och åtgärder för att förbättra luftkavliteten ombord har sammanställts.