Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Miljöbelastning vid bränder och andra olyckor : utvärdering av provtagning och analyser
Författare
Blomqvist Per, Lönnermark Anders, Sinomson Margaret
Utgivare
Räddningsverket (SRV)
Utgivningsår
2004
På uppdrag av Räddningsverket har SP (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut) utfört en utvärdering av arbetet inom projektet ”provtagning vid räddningstjänsten”. Syftet med arbetet som presenteras i denna rapport var att sammanställa och utvärdera insamlade analysresultat samt göra en samlad bedömning av det genomförda arbetet. Inom ramen för utvärderingen låg även att försöka ge en samlad bild över vilka utsläpp olika typer av bränder belastar miljön med, samt att föreslå åtgärder för att effektivisera och prioritera fortsatt provtagning.