Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Olyckors utsläpp och deras miljöpåverkan i relation till de nationella miljömålen
Författare
Björklund Christer, Byman Karin, Toll Mikael
Utgivare
Räddningsverket (SRV)
Utgivningsår
2001
I studien har ett begränsat urval av olyckor studerats för att söka relatera de konsekvenser för miljön som händelserna medför till de nationella miljömålen. I rapporten har försök gjorts att grafiskt redovisa de utvalda olyckornas miljökonsekvenser på ett semikvantitativt sätt. Metoden medger inte att olika olyckors bidrag till miljöbelastningen summeras på ett enkelt sätt, men erbjuder en överskådlighet vad gäller att bedöma var miljökonsekvenserna sannolikt är störst. Miljöprofilerna skulle därmed kunna utnyttjas för att visa var åtgärder bör sättas in om miljöpåverkan ska begränsas på ett effektivt sätt. Studerar man olika olyckors miljöpåverkan framgår tydligt att vissa nationella mål är direkt berörda medan andra inte är det. Vid en närmare analys framgår att endast vissa delmål är berörda, vilket innebär att i det fall konkreta åtgärder skall vidtagas så måste de relateras till de berörda delmålen för att insatsen ska bli förståelig. Sannolikt vinner analysen i många fall på att göras från ett regionalt eller lokalt perspektiv för att åtgärder ska upplevas som ändamålsenliga och väl avvägda. Ett problem kan framstå som mindre betydelsefullt ur ett nationellt perspektiv samtidigt som det får ett betydande utrymme i en lokal eller regional debatt med oro som följd. Under arbetets gång har kunnat konstateras att olycksrapporteringen ofta saknar miljöuppgifter, framför allt detaljerade uppgifter om speciellt effekterna på miljön på medellång till lång sikt. Rapporterna har av hävd fokuserat på det akuta skedet, på personskador och materiella skador samt på orsaken till olyckan. För ett framgångsrikt arbete med att begränsa olyckors miljöpåverkan krävs en fylligare redovisning av olyckors miljökonsekvenser. Förslag till åtgärder för hur detta ska kunna uppnås redovisas kortfattat i rapporten. Abstract A limited amount of accidents have been used in this study to relate the environmental consequences to the national environmental goals. An attempt has been made to present the environmental consequences from the chosen accidents graphically. The method allows comparisons of where the environmental consequences are likely to be most severe. These environmental profiles can be used to reduce environmental consequences most effectively. The analysis will most probably benefit from a regional or local perspective so that preventive measures are experienced as appropriate and well balanced. A problem can seem less important in a national perspective whereas on the regional and local level it receives large attention in the press, causing debate and worries. During the course of this study it has been established that the reports from accidents often lack information on the environmental consequences, especially the longterm consequences. The reports have normally focused on the immediate consequences and injuries to people, material damage and the cause of the accident. More detailed reports are required in order to be able to draw conclusions from former accidents and to successfully minimize the environmental consequences of future accidents.