Akrylsyra, stabiliserad

Märkning & ID

Översikt

Ämne:

Akrylsyra, stabiliserad

Ämnes­beskrivning:

Frätande och brandfarlig vätska, som spontant kan leda till en häftig reaktion.

Skylt enligt ADR:

839
2218

Märkning och faroangivelser

Transport­märkning:

Frätande ämnen Brandfarliga vätskor

Dessutom ska ev. miljöfarlighet märkas upp. Se hjälpen.

Etikettering av kollin enligt reglerna för transport av farligt gods på landsväg (ADR) och järnväg (RID).

När ska transport­märkningen kompletteras med fisk och träd?

Transportmärkningen ska alltid kompletteras med ”fisk och träd” om ämnet är farligt för vattenmiljön, även om den etiketten inte anges explicit.

ADR och RID anger inte i detalj vilka UN-nummer som anses vara farliga för vattenmiljön, utan det handlar om att klassificera varje enskilt ämne. Reglerna kring detta står i ADR respektive RID, kapitel 5.2.1.8 (angående märkningen) och 2.2.9.1.10 (angående kriterierna).

Signalord, faropiktogram och faroangivelser:

FARA Brandfarlig (GHS02)