1,2,3,6-Tetrahydroftalanhydrid

Märkning & ID

Översikt

Ämne:

1,2,3,6-Tetrahydroftalanhydrid
Med mer än 0,05 % maleinanhydrid

Ämnes­beskrivning:

Svagt frätande surt fast ämne (organiskt).

Skylt enligt ADR:

Ämnets skyltning beror på under vilket UN-nummer det transporteras (jfr UN-nummer nedan).

Märkning och faroangivelser

Transport­märkning:

Ämnets transportmärkning beror på under vilket UN-nummer det transporteras (jfr UN-nummer nedan).

Signalord, faropiktogram och faroangivelser:

FARA Frätande (GHS05)