Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brand och brandskydd i undermarksanläggningar : litteraturstudie, BRANDFORSK projekt 401-971
Författare
Ingason Haukur, Bengtson Staffan, Hiort Fredrik
Utgivare
Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (SP)
Utgivningsår
1997
Sammanfattning Rapporten innehåller en sammanställning av den kunskap som har tillkommit de senaste 5-7 åren kring bränder och skydd mot dessa i undermarksanläggningar. Fortsatta insatser inom forskningen är nödvändiga för att uppnå bättre kunskap om utrymningstider från fordon/tåg/vagnar bättre kunskap om effektiviteten hos ventilationssystem och deras påverkan av vind och utomhustemperatur bättre kunskap om styrning och aktivering av brandgaskontrollsystem bättre praktiska råd till räddningstjänsten angående styrning av olika brandskyddskomponenter vid insats bättre kostnad-nytta-analyser av olika skyddssystem i undermarksanläggningar bättre kunskap om brandgasspridning i flerplanskonstruktioner (>2 plan) bättre underlag för att bestämma dimensionerande bränder för brandgaskontroll bättre kunskap om spjälkning av betong/isolering/kostnad nytta analys bättre utnyttjande av tillgängliga experimentella data från tunnelförsök för att validera CFD modeller. bättre kunskap om brandeffekt och brandspridning mellan moderna fordon/vagnar. bättre validering av brandgasspridningsmodeller (siktlängd, strålningsberäkningar, turbulensmodeller) bättre undersöka möjligheterna att använda mobila fläktar i järnvägstunnlar vid insats Syftet med litteraturstudien är att peka ut de områden där det finns fortfarande behov av forskningsinsatser.