Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Konsekvenser och åtgärder vid stora utsläpp av radioaktiva ämnen från kärnkraftverk under beredskap och krig
Författare
Svensson Leif, Finck Robert, Walinder Gunnar
Utgivare
Försvarets forskningsanstalt (FOA)
Utgivningsår
1980
Rapporten redovisar konsekvenser och åtgärder vid stora utsläpp av radoaktiva ämnen från svenska kärnkraftverk under beredskap och krig. I rapporten konstateras att trots internationella överenskommelser rörande kärnkraftverk som bekämpningsmål i krig torde sannolikheten för ett haveri ökan under beredskap och krig. Beräkningar visar att oskyddade människor i närheten av kärnkraftverk kan erhålla akuta skador om stora mängder radioaktiva ämnen släpps ut som följd av krigshandlingar mot kärnkraftverket. Riskzoner och deras förändring vid olika skydd har beräknats för de allvarligaste haverifallen. I rapporten konstateras vidare att skyddsmöjliheterna i krig i allmänhet är bättre än under fred och tid vidtagna åtgärder starkt reducerar skadornas omfattning.