Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Konstruktionsunderlag för tillsatsapparatur till flygburen intensimeter 21 för mätning av Y-aktivitet på marken
Författare
Quist J, Brinck A, Fredriksson B
Utgivare
Försvarets forskningsanstalt (FOA)
Utgivningsår
1965-03
Vid krigsfall avses intensimeter 21 att användas i samband med långsamtgående flygplan för kartläggning av markaktivitet. I dyligt fall får apparatur för registrering och bevarande av mätdata, liksom även anordning för fjärromkoppling av I 21, anses som ett värdefullt komplement. Konstruktionsunderlaget beskriver: 1. en anordning, som sammanbyggd med intensimeter 21 ger samtidig registrering av doshastighet och inkopplat mätområde hos I 21. En mot doshastigheten proportionell signal från I 21 förstärks i en linjärförstärkare samt registreras i ena kanalen hos en tvåkanalskrivare. Inkopplat mätområde registreras i den andra kanalen via en mekanisk anordning på I 21. Förstärkaren och skrivarens motor matas med 7 st batterier av typen arméns B 1,5 eller motsvarande nickel-kadmiumackumulatorer. 2. en mekanisk anordning för fjärromkoppling av I 21 för att användas i sådana fall där detektorn av olika skäl måste placeras utom räckhåll för operatören. Manövrering sker med draglinor. I en sammanfattande diskussion belyses några kombinationer med den beskrivna tillsatsapparaturen.