Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Transmissionsförmågan hos vitmålat och obehandlat fönsterglas vid värmebestrålning från kärnladdningsexplosioner
Författare
Onnermark B, Altvall L-E
Utgivare
Försvarets forskningsanstalt (FOA)
Utgivningsår
1968-08
I denna undersökning studerades hur vitmålning av fönster påverkar bestrålningen från kärnladdningsexplosioner. Avsikten var att skaffa underlag för att bedöma hur denna skyddsåtgärd kan minska antalet antändningspunkter inomhus. Undersökningen utfördes med en modell av ett bostadsrum i skala 1:10, med fyra olika färger av limfärgstyp och med solen som strålningskälla. Som primärresultat erhölls mätvärden som grovt gav intensitetsfördelningen på olika platser och i olika riktningar i rummet. Genom att sammanställa dessa värden med antändlighetsvärden för lättantändliga inomhusmaterial, konstaterades att ett tillfredsställande skydd kan erhållas med färg av den undersökta typen. För jämförelser framtogs även transmissionsdata för obehandlade dubbla fönsterglas.
Relaterade titlar
Fler titlar av Onnermark B, Altvall L-E