Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Hemberedskap och boendeförhållanden : en kvantitativ studie om hur hemberedskapen hänger samman med var och hur människor bor
Författare
Wedebrand Christoffer, Andersson Herman
Utgivare
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
Utgivningsår
2024
Syftet med denna studie är att undersöka vilken betydelse svenskarnas boendeförhållanden har för deras hemberedskap. Med boendeförhållanden avses i vilken landsända människor bor (i termer av civilområden), om de bor i storstaden eller på landsbygden (och allt däremellan) samt bostadsform (villa, bostadsrätt och lägenhet). Hemberedskapen undersöks ur tre perspektiv, nämligen hushållets skattade förmåga att hantera en störning, dess tillgång till materiella resurser, samt om respondenterna har vidtagit särskilda åtgärder för att göra sig bättre förberedda inför kriser och krig. Resultaten vilar på en analys av statistisk data från en enkätundersökning genomförd av Statistikmyndigheten (SCB) på uppdrag av Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). I studien genomförs en multivariat regressionsanalys som förutom ovan nämnda boendeförhållanden även tar hänsyn till variablerna inkomst, ålder och utbildningsnivå. Att bo i villa samvarierar i alla utom ett avseenden positivt med hemberedskapen jämfört med att bo i lägenhet, även vid kontroll för inverkan av de andra variablerna. Att bo i en liten kommun (i meningen mindre stad, tätort eller landsbygdskommun) verkar endast ha betydelse för människors skattade förmåga att hantera en störning (med avseende på mat-, vätske- och värmehållningen) jämfört med att bo i en stor kommun, men inte på andra sätt. I vilken landsända människor bor tycks ha liten betydelse för deras hemberedskap.