Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att bedöma vilka krav som ska ställas på skyddade utrymmen samt genomföra en inventering av sådana utrymmen : Redovisning av regeringsuppdrag Ju2022/01976
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2023
Denna rapport svarar på Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att bedöma vilka krav som ska ställas på skyddade utrymmen som kan användas som skydd av civilbefolkningen vid höjd beredskap samt genomföra en inventering av sådana utrymmen (Ju2022/01976). Krav på skyddade utrymmen Den tidigare definitionen som fanns i då gällande föreskrift Skyddsrumsregler SR03 för skyddat utrymme har tjänat som utgångspunkt för arbetet med att bedöma vilka krav som kan ställas på skyddade utrymmen. Med skyddat utrymme menades då utrymme som ger visst skydd mot skadlig påverkan från omgivningen. I brist på stöd i lagstiftningen har MSB dock valt att ta fram faktorer istället för krav som stöd för den inventering som skulle genomföras. Faktorerna togs fram i samverkan med Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) samt Fortifikationsverket för att på ett enkelt sätt kunna identifiera utrymmen.