Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Redovisning av användningen av anslaget 2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor : Slutredovisning av regeringsuppdrag
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2023
I regleringsbrevet för 2022 fick Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) uppdraget att lämna en redovisning av användningen av anslaget 2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor. Ett förslag till författningsreglering redovisades den 31 mars 2022 och Förordning (2022:1395) om statsbidrag till kommuner för förebyggande åtgärder mot naturolyckor trädde i kraft den 15 september 2022. Förordningen innehåller bestämmelser om statsbidrag till kommuner för kostnader för förebyggande åtgärder mot naturolyckor och sätter ramarna för bidragets hantering.