Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Skogsbränder orsakade av skogsmaskiner
Författare
Sjöström Johan, Vermina Lundström Frida, Granström Anders
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2018
Denna rapport presenterar en kartläggning av skogsbränder orsakade av skogsmaskiner i Sverige under tiden 1998 till 2015. Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) publicerade 2015 en inledande översikt av räddningstjänstens insatser (Strömgren, 2015). Med den som grund presenteras här en vetenskaplig sammanställning över dessa bränders karakteristik med avseende på geografi, tid, väderoch torkförhållanden, markförhållanden, maskintyp samt åtgärder för hur de bekämpas. Det är den första studien i sitt slag, både i Sverige och internationellt. Resultaten utgör en grund till de pågående diskussionerna om skogsbruk och brandrisk.