Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Checklistor - deponier : Hantering av avfall efter kärnteknisk olycka : Vägledning
Författare
Strickland Kolmert Åsa
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2022
Dessa checklistor kan användas som stöd i organisationen och genomförandet av processen från insamling av det sanerade radioaktiva avfallet, via mellanlagring, konstruktion av deponin, till deponins avslutning och efterkontroll. I vägledningen finns de tekniska och praktiska aspekterna beskrivna och ska användas parallellt med dessa checklistor.