Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Social sårbarhet för klimatrelaterade hot : Delstudie 2, Generella och hotspecifika index för social sårbarhet i Sverige
Författare
Pettersson Andreas, Turesson Kenny, de Goër de Herve Mathilde, Gustavsson Johanna, Koivisto Jenni, Karagiorgos Konstantinos, Haas Jan, Nyberg Lars
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2022
Denna rapport, som redovisar del 2 av projektet Social sårbarhet för klimatrelaterade hot, syftar till att ta fram ett generellt sårbarhetsindex för Sverige, men också specifika index för tre olika naturhot: översvämning (älv respektive kust), skogsbrand och ras/skred/erosion. För dessa specifika index har sårbarheten kombinerats med en bedömd exponering för de tre olika hoten. Analysen är gjord på kommun- och RegSO-nivå.