Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Att förstå brandemissioner är en viktig pusselbit i arbetet med att förbättra arbetsmiljön för räddningstjänsten
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2022
Brandemissioner från existerande och nya material, en arbetsmiljöfråga nu och i framtiden Ansvarig forskare: Joakim Pagels, LTH Det saknas idag information om vilka luftföroreningar räddningstjänsten utsätts för vid bränder. I projektet studeras vilka typer av emissioner traditionella och nya material genererar vid brand. Vi uppskattar också vilken hälsopåverkan exponeringen medför. Resultaten av projektet bidrar till förbättrade riskbedömningar, rekommendationer för val av skyddsutrustning och släckstrategier samt strategier för att minska exponeringen för både blåljuspersonal och drabbade vid brandplatser. Emissionsmätningar i olika skalor planeras, från välkontrollerade småskaliga laboratorieförsök vid Lunds Tekniska Högskola (LTH) till storskaliga försök, till exempel vid MSB:s övningsfält i Revinge. Projektet genomförs under perioden 2022-2027.