Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Riskbedömning av översvämningar : metoder, modeller, data
Författare
Grahn Tonje, Blumentahl Barbara
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2022
I rapporten görs en genomgång av fem riskbedömningsmodeller som används vid hantering av översvämningsrisker i Europa och USA. Modellerna valdes efter en semistrukturerad litteraturstudie och en granskning av rapporter, dokument, riskbedömningsverktyg och programvara från statliga myndigheter och andra aktörer inom området naturrisker. Fokus har legat på tillämpade modeller som använts i praktiken av statliga aktörer. Modellerna som rapporten tar upp är • Rheinatlas och översvämningsverktyget FloRiAn (Frankrike, Schweiz, Nederländerna, Tyskland) • Elbe Atlas (Tyskland) • FLEMO (Tyskland) • Multi-Coloured Manual (Storbritannien) • Hazus (USA) • National Risk Index (USA) Genomgången omfattar en översiktlig beskrivning av metoderna som ligger till grund för modellerna, dess syften och målgrupper, samt en beskrivning av indata och programvara som modellerna kräver. Rapporten avslutas med förslag på vilka typer av data som skulle behöva samlas in för att höja tillförlitligheten av bedömningar av översvämningsrisker i Sverige. Dessutom beskrivs även pågående utvecklingsprojekt vid Centrum för forskning om samhällsrisker som riktar sig mot databaserade metoder och modeller för riskbedömning av naturolyckor.