Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
MSB:s arbete med naturolyckor
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2022
På grund av klimatförändringarna och samhällets sårbarhet bedöms olika naturhändelser kunna inträffa oftare, bli mer omfattande och få allt större konsekvenser. Med naturhändelser menas exempelvis, ras, skred, storm, värmebölja, översvämning, skogs- och gräsbrand. För att anpassa samhället och minska eller undvika negativa konsekvenser av ett förändrat klimat är det viktigt att planera och vidta förebyggande åtgärder. MSB samordnar, inriktar och stödjer arbetet med att förebygga och hantera naturolyckor för att alla aktörer ska kunna ta sitt ansvar både i dag och i framtiden. I enlighet med förordningen om myndigheters klimatanpassningsarbete har MSB tagit fram en handlingsplan med prioriterade åtgärder för klimatanpassning inom myndighetens ansvarsområde.