Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Cyberfysiska sårbarheter i tunga fordon : med inriktning mot tunga fordon av vikt för civilt försvar
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2021
Den tunga vägtrafiken blir progressivt allt mer digitaliserad, både vad avser fordonen och den omgivande infrastrukturen. Antalet datorsystem i ett typiskt modernt tyngre fordon är redan stort och antalet radiouppkopplingar som installeras ökar vilket även ökar fordonens sårbarhet för cyberangrepp på distans. För MSB är denna utveckling av intresse då både räddningstjänst och samhällsviktig verksamhet som exempelvis livsmedelsförsörjning är beroende av denna typ av trafik. Detta faktablad baseras på en studie som MSB gav FOI i uppdrag att genomföra, denna baseras på literaturstudier och interviuer.