Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Metodstöd för övervakning av samt indikatorer för klimatförändringar
Författare
Gilljam Carl, Jönsson Camilla, Ledwith Michael, Nilsson Maria, Webber Luke
Utgivare
Metria
Utgivningsår
2021
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har behov av ett metodstöd för hur klimatrelaterade händelser och dess konsekvenser kan karteras med hjälp av fjärranalys, samt hur dessa metoder kan användas för att ta fram kvantitativa data för statistik till rapporteringar och annat. MSB har fastslagit i sin strategi att fjärranalys ska användas i dessa sammanhang och därför uppdragit åt Metria att ta fram detta metodstöd. Metodstödet ska bidra till att MSB höjer förmågan att kartera och identifiera konsekvenser av klimateffekter.