Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Öppna jämförelser : trygghet och säkerhet 2020, förebyggande av bostadsbränder - riktade åtgärder
Utgivare
Sveriges kommuner och landsting, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2021
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) publicerar för trettonde gången indikatorer för arbetet med trygghet och säkerhet i landets kommuner. SKR vill med Öppna jämförelser stimulera till förbättringsarbete och i förlängningen ökad effektivitet genom att redovisa indikatorer för säkerhetsarbetet. I rapporten och tabellbilagorna finns uppgifter om vilka kommuner som förefaller vara trygga och säkra, hur utvecklingen sett ut över tid, vilken betydelse lokala förhållanden har för resultatet, samt lärdomar från andra kommuner. Temat i årets rapport är förebyggande av bostadsbränder – riktade åtgärder. Kommunernas händelserapporter från bränder 2015–2019 har analyserats mot Statistiska centralbyråns demografiska statistikområden för att se om det finns variabler som påverkar förekomst av bostadsbränder. Det är ett sätt för kommunerna att göra en planering av riktade förebyggande åtgärder i olika delar av kommunen.