Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Hantering av brandfarlig gas för yrkesmässig verksamhet : handbok
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2020
Denna handbok riktar sig till dig som hanterar brandfarliga gaser eller aerosolbehållare med brandfarligt innehåll i en yrkesmässig verksamhet, eller arbetar som tillstånds- eller tillsynsförrättare enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE). För butiker finns dock en särskild handbok, Brandfarliga gaser och vätskor samt gasapparater i butiker, och för sådana verksamheter hänvisar vi helt till den. Den här handboken gäller för all övrig yrkesmässig hantering. Utgångspunkten är hantering som omfattas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB:s) föreskrifter om hantering av brandfarlig gas och brandfarliga aerosoler, MSBFS 2020:1. Dess omfattning och vad som är undantaget beskrivs i bilaga A. Handboken redovisar de krav i föreskrifterna som gäller för yrkesmässiga verksamheter (men alltså inte de som gäller enbart för privat hantering). Definitioner av använda begrepp finns i bilaga B. Handboken redovisar även allmänna råd som hör till kraven i de fall det finns. Allmänna råd beskriver ett sätt att uppfylla ett krav, och har en starkare juridisk status än handbokens exempel, men är inte tvingande. Om de allmänna råden inte följs måste kravet uppfyllas på något annat sätt. De allmänna råden kan då betraktas som nivåsättande.