Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Civil-militär samverkan inom mikrobiologisk beredskapsdiagnostik i samband med höjd beredskap - Delprojekt Övning : projektrapport
Författare
Thelaus Johanna, Bengtsson Ulrika Allard, Bergqvist Joakim, Flink Catarina, Lavander Moa, Salaneck Erik, Wikberg Per, Zohari Siamak
Utgivare
Forum för beredskapsdiagnostik (FBD)
Utgivningsår
2019
Denna rapport sammanfattar arbetet som bedrivits inom projektet Civil-militär samverkan inom mikrobiologisk beredskapsdiagnostik i samband med höjd beredskap -Delprojekt övning. Målet har varit att i civil-militär samverkan skapa insikter om hur de civila myndigheterna i Forum för beredskapsdiagnostik kan stödja Försvarsmakten vid höjd beredskap avseende analyskedjan vid spridning av smittämnen som kan få allvarliga följder för civilbefolkning och militär. Dessa smittor kan drabba människor eller djur direkt eller indirekt via livsmedel, dricksvatten eller foder. Detta delprojekt som fokuserar på övningsaktiviteter grundar sin verksamhet i de kontakter, nätverk, kunskaper och insikter som har vunnits under delprojekt förstudie. Resultaten av dessa två delprojekt kommer i sin tur att kunna ligga till grund för ett fortsatt och utvecklat samarbete mellan de delar av Försvarsmakten som deltagit i projektet (Försvarsmedicincentrum och Totalförsvarets skyddscentrum) och myndigheterna inom Forum för beredskapsdiagnostik.