Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Skador och riskgrupper i hem- och boendemiljöer : populärvetenskaplig rapport
Författare
Lundälv Jörgen, Malmqvist Inga, Thodelius Charlotta, Ekbrand Hans, Andersson Björn, Ekman Robert
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2019
Skadehändelser som inträffar i hem- och boendemiljöer är ett utbrett fenomen i vårt samhälle och drabbar alla åldersgrupper. Med nya utmaningar i vår samtid, som en åldrande befolkning och förändringar i människors delaktighet och aktiveringsgrad, ställs annorlunda krav på såväl bostadens utformning som på det skadeförebyggande arbetet. Forskningsprojektet ArchSafe har haft som övergripande syfte att särskilt undersöka vilka grupper som löper den största risken att skadas av fall, skärning och förgiftning samt att undersöka i vilka typer av situationer som risken för dessa typer av skadehändelser kan anses som extra stor. Forskningsprojektet består av olika delstudier som tillsammans bildar en helhet. Projektet har fokuserat på tre områden 1) Risker och riskgrupper i samhället, 2) Skadehändelsernas förlopp, innebörd och konsekvens, 3) Hinder och möjligheter för mer säkra hem- och boendemiljöer genom skadeförebyggande arbete. Skadehändelser varierar i olika rum/platser. Vanligast är att man skadar sig i bostadsrum och sovrum, 35 procent av skadorna i hem- och boendemiljöer inträffar här. Olika åldersgrupper har olika skadepanorama i hemmet, men bostadsrum och sovrum är den vanligaste skadeplatser oavsett ålder. För barn och ungdomar (0-19 år), som har högre risk än vuxna och medelålders personer, sker näst flest skador i trädgården (22%). För den andra riskgruppen, de äldre, är vård- och omsorgsboende den näst vanligaste skadeplatsen (34% för gruppen 80+). Inom området unga/ungdomar har en avhandling inom projektet visat hur byggd miljö såväl påverkar som har möjlighet att förhindra uppkomst av skadehändelser. Tre områden har undersökts: oavsiktliga skador i bostaden, våldet i skolorna samt suicidplatser. De riskmiljöer som identifierats är entréer, trapphus, gårdar samt gångvägar.