Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Uppdrag till MSB att redovisa behoven av förstärkt kapacitet avseende materiel, personalförsörjning och flygkapacitet : Slutredovisning av regeringsuppdrag Ju2018/03972/SSK
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2019
Denna rapport är slutredovisningen av regeringsuppdraget till MSB att redovisa behoven av en förstärkt kapacitet avseende materiel, personalförsörjning och flygkapacitet. Svaret på regeringsuppdraget, som i dag lämnades in till Justitiedepartementet, består av två delar: dels utreda behov av förstärkt nationell förmåga att bekämpa bränder från luften, utöver de resurser som redan finns tillgängliga. dels att bedöma utbildnings- och kompetensbehov inom kommunal räddningstjänst med en kostnadsuppskattning.