Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Kriskommunikation 2032 : tolv trender i ett digitalt samhälle, SOMCRISC rapport 1
Författare
Andréasson Torbjörn, Ghersetti Marina, Westlund Oscar, Petersson Jesper, Rolandsson Bertil, Røsæg Erling
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2017
Forskningsprojektet Digitala och sociala mediers betydelse för kommunikation i samband med samhälleliga kriser (SOMCRISC) tar avstamp i den genomgripande digitalisering som skett i samhället under senare decennier. Fokus i projektet ligger på hur digital teknik öppnat för nya möjligheter och utmanat de förhållningssätt och praktiker som präglat kriskommunikation i samband med samhälleliga kriser. I de två rapporter som producerats tar projektet sikte på år 2032, de behov som framtida krishantering kan komma att ställas inför och de möjligheter och förutsättningar som den digitala tekniken kan tänkas tillhandahålla. Rapport 1, Kriskommunikation 2032 – Tolv trender i ett digitalt samhälle, redogör för ett antal trender kring digital teknik och tillämpning av digitala tjänster, som kan förväntas få stor betydelse för det svenska krishanteringssystemet. Utgångspunkten har varit att identifiera, analysera och redogöra för viktiga trender i gränssnittet mellan digitalisering å ena sidan, och medier, myndigheter och teknisk infrastruktur å andra sidan. Rapport 2, Kriskommunikation 2032 – Fyra samhällsscenarier för strategisk planering, är tänkt att fungera som ett metodstöd för proaktiv reflektion kring och analys av kriser i ett framtida digitalt samhälle. Baserat på tidigare forskning och domänexpertis presenterar rapporten fyra digitala framtidsscenarier, konstruerade kring dimensionerna medborgardeltagande och offentlig styrning.