Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Komplex beroendeanalys på sektoriell nivå – exemplet telekominfrastrukturer
Författare
Johansson Jonas, Svegrup Linn, Kihl Maria
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2015-09
Samhället och viktiga samhällsfunktioner blir allt mer sammankopplade och beroende av varandra. Det möjliggör att störningar i en kritisk samhällsfunktion fort kan sprida sig och ge upphov till omfattande samhällskonsekvenser. Därmed är det av vikt att säkerställa funktionen hos samhällsviktiga verksamheter och minimera konsekvenserna som uppstår vid störningar. Det kan handla om fungerande energiförsörjning, kommunikation, transporter, livsmedelsförsörjning, sjukvård och omsorg. Ansvaret för att driva och upprätthålla dessa samhällsviktiga verksamheter är spritt över ett stort antal olika aktörer, både privata och offentliga, men det finns i regel inga enskilda aktörer som har ett övergripande ansvar. I denna rapport är fokus på ett segment inom samhällssektorn information och kommunikation som många samhällsviktiga verksamheter är beroende av, nämligen elektronisk kommunikation. Mer precist är det en inom-sektoriell studie av beroendeaspekter för tekniska elektroniska kommunikationsinfrastrukturer.