Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Effekter av samhällets säkerhetsåtgärder (ESS) : en sammanfattning av arbetet idag och rekommendationer framåt med fokus på översvämningar, ras och skred
Författare
Andersson-Sköld Yvonne, Nyberg Lars, Bergman Ramona, Hedelin Beatrice, Hjerpe Mattias, Johansson Magnus, Persson Erik
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2014
Denna rapport utgör en delrapport inom det av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) finansierade ramprogrammet Effekter av samhällets säkerhetsåtgärder (ESS). ESS-projektet har tagit en bred ansats för att studera effektsamband inom områden som kan sorteras in under lagen om skydd mot olyckor (2003:778). Projektet ESS har haft som syfte att inleda ett omfattande arbete med att studera olika åtgärder med beskrivning av åtgärd, åtgärdens effekter, effekter på uppsatta mål, kostnader och samhällsekonomiska konsekvenser. I denna rapport redovisas en sammanfattning av det arbete som pågått under programmet inom temaområde naturolyckor. Detta temaområde innefattar skred, ras, erosion och översvämningar. Det arbete som presenteras ger en översikt över hur man idag arbetar med dessa frågor i Sverige med fokus på kommunal nivå. Vidare används detta och information från de studier som ingått för att ta fram rekommendationer och förslag på förbättringar som kan göras för att effektivisera arbetet med naturolyckor såsom översvämningar, ras och skred i Sverige.