Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Åtgärdskalender vid ras, skred och slamströmmar
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2014
Naturolyckor i samband med massrörelser som ras, skred och slamströmmar kan vara komplexa och därmed svåra att riskbedöma. Följande åtgärdskalender är avsedd som stöd vid analys av risker och beslut i samband med räddningsinsats. Åtgärdsdelen är kronologiskt strukturerad men åtgärder och ordningsföljd beror på den givna situationen. Åtgärdskalendern innehåller följande komponenter: *Vid överhängande fara för ras, skred eller slamströmmar: metodik för räddningsinsats vid överhängande fara för ras, skred eller slamströmmar. *Vid inträffad ras-, skred- eller slamströmsolycka: metodik för räddningsinsats vid ras-, skred- eller slamströmsolycka. *Massrörelsetyper: snabbguide till de vanligaste massrörelsetyperna i Sverige indelade enligt rörelsemekanism: beskrivning, när och var det kan inträffa, utlösningsmekanism, effekt samt varningstecken. *Operativa frågor: snabbguide till zonindelning, utrymningssignal, sökprioritering och markering.