Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Biogasanläggningar : vägledning vid tillståndsprövning
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2013
Biogasanläggningar är tillståndspliktiga enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE)1. Tillstånd söks hos den kommun där anläggningen ska byggas. Denna vägledning är till för dig som ska hantera en tillståndsansökan för en biogasanläggning. Nya föreskrifter om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor, MSBFS 2013:3 började gälla den 1:a oktober 2013. I och med dessa har reningsverk och deponigasanläggningar som tidigare varit undantagna tillstånd nu blivit tillståndspliktiga. Det innebär att anläggningar som redan är i drift ska söka tillstånd. Tillstånd för dessa ska ha sökts senast 1:a oktober 2014. Det är givetvis orimligt att kräva att de ska upphöra med gashanteringen under tillståndsprocessen. Endast allvarliga säkerhetsbrister bör innebära att verksamheten måste avbrytas. Om en sådan anläggning inte lever upp till den skyddsnivå som anses godtagbar idag (BGA 2012) är det viktigt att beakta kostnaden kontra nyttan innan man kräver åtgärder. I tveksamma fall kan samråd ske med MSB.