Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Hur värme påverkar tekniska system : möjliga konsekvenser av en värmebölja på elförsörjning och järnvägstransporter
Författare
Mossberg Sonnek Karin, Lindgren Johan, Carlsson-Kanyama Annika
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2014
Denna studie beskriver sektorerna elförsörjning och järnvägstransporter som är två samhällsviktiga verksamheter som är sårbara för värme. Med utgångspunkt från vad som hänt vid inträffade värmeböljor i Europa och Australien beskrivs möjliga konsekvenser på sektorerna vid en värmebölja i Sverige.