Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Pluviala översvämningar : konsekvenser vid skyfall över tätorter, en kunskapsöversikt
Författare
Hernebring Claes, Mårtensson Erik
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2013
Syftet med studien är att beskriva hur översvämningar i urbana områden, förorsakade av extrem nederbörd, kan förutsägas och hanteras och hur dess konsekvenser eventuellt kan lindras på kort och/eller lång sikt. Uppdraget har bedrivits som en kunskaps-/forskningsöversikt för att beskriva pluviala (orsakade av skyfall) översvämningars konsekvenser på samhället och samhällsviktiga funktioner. Nuvarande kunskap om svensk statistik för kortvariga häftiga regn har relaterats, och några av de bedömningar som finns beträffande inverkan av framtida klimatförändringar på förekomsten av skyfall i Sverige i framtiden. För urbana avrinningssystem är det så gott som alltid händelser med avsevärt kortare tidsskala än dygnet som är kritiska.