Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Skredrisker i Göta älvdalen i ett förändrat klimat : slutrapport : del 2 - kartläggning
Utgivare
Statens geotekniska institut (SGI)
Utgivningsår
2012
Regeringen gav i ett särskilt regleringsbrev 2008 ett uppdrag till SIG att utföra en kartering av riskerna för skred längs hela Göta älv med anledning av ett förändrat klimat med ökade flöden i älven. Utredningen har utförts under åren 2009-2011. Uppdraget har inneburit en samlad riskanalys med beräkningar av sannolikheten för skred och värdering av de konsekvenser som skred kan ge upphov till. Genom att identifiera olika riskområden har en bedömning gjorts av var geotekniska förstärkningsåtgärder kan vara nödvändiga. En översiktlig kostnadsbedömning av de geotekniska delarna av förstärkningsåtgärderna har utförts för områden med höga skredrisker. Vidare presenteras en samlad bedömning av de geotekniska förutsättningarna för ökade flöden i Göta älv. Del 2 innehåller en beskrivning av utredningens metodik, inventeringar, undersökningar, beräkningar och analyser.