Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Förslag till resultatmål för samhällets krisberedskap för försörjningen av dricksvatten, livsmedel och värme : redovisning av regeringsuppdrag Fö2010/697/SSK
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2011
Enligt regeringens beslut den 14 april 2010 har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) fått uppdraget att i samverkan med berörda myndigheter senast den 4 april 2011 föreslå resultatmål för samhällets krisberedskap och hur dessa ska följas upp. Förslagen ska utformas med utgångspunkt i behovet av att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner när samhället befinner sig i ett krisläge och i individens grundläggande behov vid en sådan situation. MSB ska också föreslå hur ansvaret för att uppnå resultatmålen ska fördelas mellan berörda myndigheter. MSB har avgränsat arbetet till att omfatta förslag till resultatmål för dricksvattenförsörjningen, livsmedelsförsörjningen och värmeförsörjningen.