Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Skadeförebyggande arbete för äldre : enkät till kommuner 2010
Utgivare
Sveriges kommuner och landsting, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2010
År 2004 genomförde Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i samverkan med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), dåvarande Räddningsverket, en enkätundersökning om kommunernas arbete med säkerhetsåtgärder riktade till äldre personer. Bakgrunden till undersökningen var det ökande antalet skador till följd av olyckor som drabbar de äldsta i samhället. Syftet med undersökningen var att få en nulägesbild över kommunernas säkerhetsarbete riktat till äldre personer. Syftet med 2010 års undersökning är att följa upp resultaten från undersökningarna 2004 och 2007 och därmed få ytterligare kunskap om hur kommunernas arbete inom äldreområdet har utvecklats. Många av frågorna i enkäten liknar dem som användes i de tidigare undersökningarna vilket innebär att det är möjligt att jämföra resultaten mellan de olika åren.