Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
A method of quantifying user uncertainty in FDS by using Monte Carlo analysis
Författare
Lindström, Tor
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
2009
När Fire Dynamics Simulator (FDS) används för brandmodellering finns en viss grad av osäkerhet vad gäller indata. Således finns det också en grad av osäkerhet i utdata som har introducerats av användaren. I detta examensarbete har flera hundra FDS-simuleringar av samma modell utförts. Tre olika indatavariabler (soot yield, mass extinction coefficient och heat release rate) har tagits fram genom en känslighetsanalys och sedan varierats oberoende av varandra genom en Monte Carlo analys. Slutligen har också simuleringar körts där alla tre variabler varierades samtidigt. Utdata som undersöktes som undersöktes i alla simuleringar var sikt. Fördelningar över indatavariablerna har skapats baserat på litteraturstudier och kvalitativt resonemang. Slumpmässiga stickprov från dessa fördelningar har sedan använts i simuleringarna.