Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Modelling of Hydrogen Cyanide Formation in Room Fires : BRANDFORSK project 321-011
Författare
Tuovinen Heimo, Blomqvist Per
Utgivare
Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (SP)
Utgivningsår
2003
Bildning och spridning av den extremt giftiga brandgasen vätecyanid (HCN) som bildas vid brand i vanligt förekommande material i vår hemmiljö, kan nu simuleras med ett beräkningsverktyg. I projektet har en modell för bildning av HCN tagits fram och lagts in i CFD programmet SOFIE. Beräkningarna överensstämmer bra med praktiska försök. Detta innebär att man kan göra bedömningar av risken för HCN förgiftning genom CFD simuleringar, vilket på sikt medför en bättre bedömning av personsäkerheten vid brand i byggnader.