Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brandteknisk riskvärdering av Galleria Domino, Norrköping
Författare
Degerman Helene, Nero Carin, Nilsson Henrik, Szymanski Johan
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
2007
Rapporter syftar till att utvärdera personsäkerheten i händelse av brand i Galleria Domino i Norrköping. Tre brandscenarier togs fram. Dessa scenarier har sedan modellerats och simulerats i datorprogram som CFast, Simulex samt DetactT2. Utdata från simuleringar har analyserats och dessutom kontrollerats med hjälp av handberäkningar för att få en uppfattning om rimligheten i resultaten. Analyserna visar att brandgasspridning sker till vitala delar av köpcentret och försvarar utrymning via gallerians tre huvudentréer. Det har därmed konstaterats att det ar av stor vikt att både personal och besökare känner till vilka alternativa utrymningsvägar som finns i gallerian och saker utrymning kan då ske trots att någon av köpcentrets huvudentréer är blockerade.