Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brandskyddsguide : för varuhus, köpcenter och gallerior
Författare
Hedén Magnus
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
2007
I detta projektarbete dras slutsatsen att bristerna inom brandskydd på svenska varuhus främst beror på dåliga kunskaper hos personalen, otydlig ansvarsfördelning och brister i det systematiska brandskyddsarbetet. Utformningen på de brandskyddstekniska systemen är i de flesta fall god men kunskaper saknas kring hur man använder och underhåller systemen på rätt sätt. Eftersom utrymning av varuhus ställer specifika krav på brandskyddskunskaper hos personal och ledning har det varit angeläget att ta fram en avgränsad handledning Brandskyddsguide för varuhus, köpcenter och gallerior med specifik fokus på de brandskyddsproblem som är vanliga i branschen. Guiden är skriven för att kunna läsas av objektsägaren, butikschefer och säkerhetsansvariga. Fokus ligger på säker utrymning och brandskyddet under driftsskedet men även byggnadstekniskt brandskydd tas upp.