Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Myndighetsgemensam inriktning för indikeringsförmåga vid händelser med farliga ämnen
Utgivare
Rikspolisstyrelsen (RPS), Socialstyrelsen (SoS), Räddningsverket (SRV)
Utgivningsår
2006
Huvudsyftet med projektet har varit att utveckla och formulera ett förslag på en övergripande myndighetsgemensam riktlinje för N- och C-indikering. Målet med en myndighetsgemensam riktlinje för indikering är att åstadkomma en så effektiv koordinerad insats som möjligt vid händelser med farliga ämnen i syfte att skydda och rädda liv, säkerställa säkerhet och hälsa för insatspersonalen, lagföring samt att skydda miljön. Riktlinjen ska bland annat säkerställa att samtliga satsningar inom området samordnas så att det stärker det nationella systemets förmåga att hantera händelser med farliga ämnen på såväl lokal, regional som nationell nivå. I rapporten redovisas ett förslag på tre nivåer för indikering, initial indikeringsförmåga, förstärkt indikeringsförmåga samt speciella indikeringsresurser. Prioriterade kemikalier (PIK) Version1 De kemikalier som redovisas i listan syftar till att inledningsvis avgränsa indikeringsförmågan på nivå 2, i den myndighetsgemensamma riktlinjen för indikering. Listan är generell och tar inte hänsyn till hantering och transport för olika delar av landet. Läsaren måste utifrån den lokal hot och riskanalysen själv tolka listan vilket kan innebära att några av listans kemikalier kan strykas och att andra kemikalier kan tillkomma. De kemikalier som ingår i PIK-listan är relativt vanligt förekommande vid hantering, transporter eller bränder och kan få stora konsekvenser för människor och miljö. Akrylnitril Allylklorid Ammoniak Bensin Cyanväte Dieselolja Epiklorhydrin Etanol Etylenoxid Fluor Fluorväte (Flourvätesyra) Formaldehyd Propan Klor Koldisulfid Kolmonoxid Metanol Monoklorättiksyra Natriumhydroxid Kaliumhydroxid Natriumhypoklorit Propenoxid Salpetersyra Svaveldioxid Svavelsyra Toluendiisocyanat – TDI Vinylklorid Väteklorid (Saltsyra) Väteperoxid Vätgas I prioriterade områden, med risk för spridning av kemiska stridsmedel genom kriminalitet eller terrorism, kan listan kompletteras med följande ämnen. Kemiska stridsmedel Kvävesenapsgas Lewesite Sarin Senapsgas Soman Tabun VX